Teamutbildning 1 dag /år. Ansvar kommunal/regional nivå.

Syfte

Ta tillvara på de erfarenheter som framkommit under omvårdnad steg 1. Utveckla teamet i att ge personcentrerad vård och omvårdnad. Vad kan teamet som vårdar och ger omsorg till personer med demenssjukdom göra för att vården och omsorgen ska bli mer personcentrerad?

Innehåll

Aktuell forskning inom demensområdet. Teambildning. Fallbeskrivningar utifrån teamets egen verksamhet.

Upplägg

Föreläsning, workshops, teamets roller. Gemensamt för hela teamet oavsett yrke.

2 dagar. Kommunal och regional nivå.

Syfte

Utbilda undersköterskor som ansvara för arbetet enlig BPSD registrets modell.

Innehåll

Demenssjukdomar, symtom vid demenssjukdom, NPI-skattning, åtgärder vid BPSD-symtom, användning av BPSD- registret och information om kvalitetsregister och dess betydelse. Kunskap om förändringsarbete.

Upplägg

Två dagars utbildning som ges av certifierade BPSD-utbildare. www.bpsd.se

Administratörsutbildning 2 dagar. (Ev plus 2) Utbildning till certifierad utbildare 3 dag. Totalt 5 eller 7 dagar. Nationell nivå genom BPSD- registret. Ev Samordning i regionen

Syfte

Utbilda personer till ”certifierade BPSD utbildare” vilka i sin tur kan utbilda BPSD administratörer.

Innehåll

Fördjupad kunskap inom demenssjukdomar, symtom vid demenssjukdom, NPI-skattning, åtgärder vid BPSD-symtom, användning av BPSD- registret och information om kvalitetsregister och dess betydelse. Kunskap om förändringsarbete. Samt att var ledare och utbildare för grupper.

Upplägg

Ha väl dokumenterad kunskap inom olika delar av demensvården. Helst leg sjuksköterska eller arbetsterapeut. Genomgått utbildning till BPSD administratör som genomförts av BPSD registrets egna utbildare. Tre dagars utbildning till ”certifierad BPSD utbildare” genom BPSD- registrets utbildningar www.bpsd.se

Samtalsledarare ½ dag. Kommunal och regional nivå.

Syfte

Ge redskap för att vara samtalsledare i grupper ”personcentrerad omvårdnad steg 1”. Studiecirkel enligt Demens ABC och handledningen ”Guiden”

Innehåll

Olika metoder för att kunna leda grupper. Teknisk information om webb utbildningen ”Demens ABC” på Svenskt Demenscentrums hemsida. Läs mer i Handledning för samtalsledare.

Upplägg

Halvdag utbildning enligt pilotmodell i projektet ”Utbildning, Uppföljning och Utveckling av demensvården i Örebro län”

Handledare, högskolepoäng.

Syfte

Utbilda personer som kan ge handledning genom daglig närvaro i ett utbildande och stödjande perspektiv med focus på personal inom omvårdnad av personer med demenssjukdom.

Innehåll

Handledning i omvårdnad. Pedagogisk ledarskapsutbildning som syftar till att den studerande skall utveckla den professionella och personliga kompetens som krävs för att kunna ge handledning i omvårdnad såväl i grupp som individuellt. Handledningens yttersta mål att säkerställa och vidareutveckla kvaliteten i omvårdnaden.

Upplägg

Sök utbildningen på olika  univeristet och högskolor.

Beroende på upplägg av utbildning!

Syfte

Utbilda personer  inom vård och omsorg som kan vara sammanhållande och stödjande för anhöriga i den lokala verksamheten. (vårdavdelning, hemtjänstgrupp eller dagverksamhet)

Innehåll

Finna ännu inte något utbildningsprogram men “Etikportalen” kan vara ett redskap.

Upplägg

Beroende på utbildning.

Syfte

Utbilda undersköterskor till spetskompetens i demensvård. Dessa ska fungera som metod och teamledare inom sina olika enheter. Utbildningen ska ses som en möjlighet till karriärväg inom demensvården men fortfarande ge möjlighet till att bibehålla den direkta kontakten med  personer som har demenssjukdom eller kognitiv svikt.

Innehåll

Kursplanen varierar, det finns idag ingen standard för vad den ska innehålla. I Örebro läns utbildningsmodell finns flera olika utbildningar som bör ingå i en regional YH utbildning för undersköterskor inom demensvård.

Upplägg

Heltids eller deltids studier under ett eller 2 år. Beroende på kursplan.

Undersköterska

Syfte

Utbilda undersköterskor till spetskompetens inom demensvård. Dessa ska fungera som metod och teamledare inom sina olika enheter. Utbildningen ska ses som en möjlig karriärväg inom demensvården men fortfarande ge möjlighet till att bibehålla den direkta kontakten med  personer som har demenssjukdom eller kognitiv svikt.

Innehåll

T ex ”Specialisering i demensvård för undersköterskor”. Utbildningen utgår från den palliativa vårdfilosofin.

Upplägg

Samverkan mellan Silviahemmet och Sophiahemmet. Ett nätbaserat utbildningsprogram. 60 hp grundnivå, uppdragsutbildning på halvfart.

Sjuksköterska

Syfte

Utbilda sjuksköterskor i fördjupade kunskaper inom området demenssjukdomar, utredning, vård och omsorg samt palliativ vård vid demenssjukdom. Sjuksköterskorna ska efter utbildningen fungera som ”demenssjuksköterska” med olika uppdrag inom både kommun och landsting.

Innehåll

Utbildningen har ett tydligt omvårdnadsperspektiv och utgår från den palliativa vårdfilosofin som baseras på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete och stöd till närstående. Omvårdnadsvetenskap med inriktning på omvårdnad. Palliativ vårdfilosofi inom demensvård. Personcentrerad omvårdnad vid BPSD. Etik och värdegrund vid demensvård

Upplägg

Utbildningen bygger på ett samarbete mellan Silviahemmet och Sophiahemmet  Efter fyra godkända kurser (30 hp) utges titeln Silviasjuksköterska. Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård erhålls vid Sophiahemmet Högskola då alla sju kurserna (60 hp) är genomförda och godkända. Studietakt, halvfart. Studieform: Distans, en introduktionsdag och en examinationsdag vid Sophiahemmet Högskola.

Läkare

Syfte

Utbilda läkare med fördjupade kunskaper om demenssjukdomar och handläggningen i processen samt främja förändrings- och utvecklingsarbetet inom demensområdet.

Innehåll

Föreslagen utbildning belyser forskning, bästa praxis och förmedlar redskap för att möta personer med demenssjukdom på ett professionellt sätt oavsett om det är i tidig eller sen sjukdomsfas.

Upplägg

Utbildningen har tagits fram i ett samarbete mellan KI (Karolinska institutet) och Silviahemmet. Efter examen erbjuds läkaren titeln Silvialäkare. Högskolepoäng: 60. Studieform: Distansföreläsningar via internetbaserad lärplattform. Silviahemmet Sophiahemmet

Paramedicinare

Syfte

Utbilda arbetsterapeuter, sjukgymnaster och kuratorer i fördjupade kunskaper om demenssjukdomar och handläggningen i processen samt främja förändrings- och utvecklingsarbetet inom demensområdet.

Innehåll

Upplägg

Ännu ingen kursplan Silviahemmet Sophiahemmet

Syfte

Tillgodose det ökade behovet av läkare med geriatrisk kompetens och specialisering inom området demens.

Innehåll

 

Upplägg

Läkemedel vid Demenssjukdom och BPSD.

Syfte

Behov av ökade kunskaper om de läkemedel som används inom vården av personer med demenssjukdom, hur läkemedlen fungerar tillsammans med annan medicinering hos äldre personer samt kunskap om utvärdering av dess effekter.

Innehåll

Utbildningsmodell för regionen saknas    

Metoder/Interventioner

Syfte

God omvårdande vid demenssjukdom kräver att den som vårdar har redskap och kunskap att ge gott bemötande och trygghet i alla de situationer som den demenssjuke kan befinna sig i. Följande metoder är exempel på olika tekniker och förhållningssätt som kan användas.

Validation

Innehåll

Validation är en personcentrerad kommunikationsmetod, som främst används för desorienterade personer (personer med Alzheimers sjukdom). Det handlar om att gå in i personens värld och i varje möte känna av vad som är lämpligt att säga och göra, för att med tillit och empati skapa en förtroendefull relation och på så sätt stärka självkänslan och säkerheten hos personer med demenssjukdom.

Upplägg

En introduktionsdag. Sedan 10 dagar under ett år. Mellan dessa dagar har den studerande uppgifter att utföra inför varje ny studiedag. Utbildningen VF/Validation® arrangeras av Karlskoga kommun.  Karlskoga har ett flertal undersköterskor som arbetar utifrån metoden. Länk till kursen.

Reminiscens

Innehåll

Reminiscens definieras som en hjälp att komma i kontakt med tidigare upplevelser, speciellt upplevelser som har varit betydelsefulla för individen. Det är viktigt att respektera personens egen historia, såsom hon själv vill berätta den. Reminiscens handlar inte om att gräva fram obearbetade upplevelser från uppväxtåren.
– Reminiscens kan ha en terapeutisk effekt men är ingen terapi Länk till kursen.

Upplägg

Utbildningsprogram för länet saknas.

Massage/beröring

Innehåll

Mjukmassage, även kallad taktil massage, är mjuk men fast massage av huden. Syftet är att skapa en trygg situation för den sjuka människan. Massagen görs efter ett strukturerat mönster, allt för att personen så småningom ska känna igen den varma handen och rörelserna. Länk till kursen.

Upplägg

Utbildningsprogram för länet saknas.

Beroende på upplägg.

Syfte

Fördjupade kunskaper om lösningar vid kognitiva problem hos personer med demenssjukdom.

Innehåll

Strategier, miljö, pedagogik och teknik. Innefattar att kunna förmedla kunskap till personer med demenssjukdom, anhöriga och annan personal.

Upplägg

Utbildningsdag planerad

1/2 dag år

Syfte

Fördjupade kunskaper i metoder som ger personer med demenssjukdom möjlighet till ökad rörelse och aktivitet.

Innehåll

Kunskap om The HIFE Program (the High-Intensity Functional Exercise Program) Utarbetat på Umeå universitet.  Kunskap om vardagsaktiviter och hur de ska utformas för att anpassas utifrån den demenssjukes funktionsnivå. Kunskap i att handleda övrig personal angående rörelse och aktivitet.

Upplägg

Utbildningsdag planerad