Självstudie 3-4 timmar per utbildning.  Individuellt ansvar Demens ABC Plus Primärvård Biståndshandläggare Hemtjänst Särskilt boende Anhöriga Sjukhus  (Kommer 2015)

Syfte

Få en basutbildning i vård och omsorg om personer med demenssjukdom utifrån det egna verksamhetsområdet.

Innehåll

Kunskap om demensvård och omsorg med inriktning på olika verksamheter. Utbildningen lämpar sig för all personal eftersom det finns fördjupnings delar för olika personal kategorier. Utbildningen ger också möjlighet att gå in i en digital verktygslåda där det finns tips som kan vara till nytta i den egna verksamheten.

Upplägg

Webbaserad kostnadsfri utbildningen. Kräver tillgång till dator och att en inloggning skapas. Utbildningen finns på Svenskt Demenscentrums hemsida www.demenscentrum.se. Utbildningen är självinstruerande och kan därför utföras enskilt. Efter avslutad utbildning kan deltagaren skriva ut ett diplom som uppvisas för arbetsgivaren/uppdragsgivaren.

Intervall

Utbildningen genomförs årligen.

Webbutbildning. Självstudier 3- 4 tim. Individuellt ansvar.

Syfte

Förstå och kunna bemöta olika Beteendemässiga och Psykiska Symtom, BPSD symtom,  som kan uppkomma vid demenssjukdom.

Innehåll

Kunskap om olika symtom vid demenssjukdom.

Upplägg

Webbaserad kostnadsfri utbildning. Utbildningen är framtagen av BPSD registret och finns på deras hemsida. www.bpsd.se

Syfte

Ge kunskap om skillnaden mellan personens tidigare funktionshinder och en ev utveckling av demenssjukdom.

Innehåll

Upptäckt och bemötande av personer med psykiska funktionshinder. Ärende gång vid utredning. Instrument för bedömning och strategier för bemötande. ”Tidiga tecken”

Upplägg

Inget koncept Bör utarbetas inom funktionshinder området

2 halvdagar eller 1 heldag Ansvar kommunal nivå

Syfte

Förstå och kunna bemöta olika Beteendemässiga och Psykiska Symtom, BPSD symtom, som kan uppkomma vid demenssjukdom. Kunna delta i olika bedömningar och skattningar av personer med demenssjukdom.

Innehåll

Kunskap om olika demenssjukdomar och symtom vid demenssjukdom och hur man på ett strukturerat sätt kan arbeta för att minska dess konsekvenser. Kunskap om hur olika skattnings skalor används. BPSD registret

Upplägg

Certifierade BPSD utbildare ger en dags eller två halvdagars utbildning enligt det koncept som BPSD administratörerna erbjuds. Sjuksköterskor och Arbetsterapeuter utbildar i användning av skattningsskalor.

10 tillfällen om ca 1 – 1,5 timmar under 1 år. Ansvar kommunal nivå.

Syfte

All personal ska få en möjlighet att reflektera över sin kunskap i personcentrerad omvårdnad. Från teori till praktiskt arbete.

Innehåll

Bygger på de åtgärder som rekommenderas i de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. ”Vad kan du som vårdar och ger omsorg till personer med demenssjukdom göra för att vården och omsorgen ska bli mer personcentrerad?

Upplägg

Bedrivs som studiecirkel med ca 10 sammankomster/år. Samtalsledarare ansvarar tillsammans med chef för genomförande och organisation. Utgår från boken – Guiden till nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Teamutbildning 1 dag /år. Ansvar kommunal/regional nivå.

Syfte

Ta tillvara på de erfarenheter som framkommit under omvårdnad steg 1. Utveckla teamet i att ge personcentrerad vård och omvårdnad. Vad kan teamet som vårdar och ger omsorg till personer med demenssjukdom göra för att vården och omsorgen ska bli mer personcentrerad?

Innehåll

Aktuell forskning inom demensområdet. Teambildning. Fallbeskrivningar utifrån teamets egen verksamhet.

Upplägg

Föreläsning, workshops, teamets roller. Gemensamt för hela teamet oavsett yrke.

En dag. Uppföljning enlig lokal rutin. Kommunal/regional nivå.

Syfte

Deltagarna ska få kunskap om vilka mekanismer som utlöser en utåtagerande/hotfull situation vid nära omvårdnad, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan undvika dessa situationer.

Innehåll

Teoretiska och praktisk kunskaper i självskydd. Öka säkerheten, tryggheten och att lättare lösa eventuella hotfulla situationer vid nära omvårdnad och förflyttning.

Upplägg

Påbyggnadsutbildning av allmän förflyttningsteknik. Kan ges av egna personal som tidigare fått speciell utbildning i ämnet. Alternativt köpa hela utbildningen. Båda utbildningarna kan köpas av Durewall institutet www.durewall.se eller Modern arbetsteknik www.modernarbetsteknik.se.  Se även Modern arbetstekniks utbildningsmaterial: SjälvskyddskunskapDemens_13_05.

Syfte

Ge kunskap till undersköterskor i att arbeta med strategier i vardagen där skydds och begränsnings åtgärder, larm, kognitiva hjälpmedel och bostadsanpassning kan ingå.

Innehåll

Teknik och strategier i vardagen. Lagstiftning och rutiner.

Upplägg

Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster och Sjuksköterskor samlar arbetsgruppen för utbildningstillfällen. Rekommendation om att använda “Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar”. Kostnadsfri webbutbildning som finns på demenscentrum.se/Nollvision

Beroende av upplägg. Halvdag återkommande årligen Kommunal nivå.

Syfte

Ge kunskap till undersköterskor i att genomföra träning och aktivitet i vardagen som syftar till ökat/bibehållet välbefinnande och fysisk styrka.

Innehåll

Kunskap om vardagsaktiviteter och i att användanda av HIFE

Upplägg

Sjukgymnaster utbildar baspersonal i att utföra instruktioner enligt HIFE modellen. Arbetsterapeuter utbildar baspersonal i omsätta fysisk träning i vardaglig aktivitet.