Självstudie
3-4 timmar per utbildning.  Individuellt ansvar.

Utbildningar i Demens ABC Plus

Primärvård

Biståndshandläggare
Hemtjänst

Särskilt boende

(Anhöriga hösten 2014)

(Sjukhus 2014)

 

Syfte

Få en basutbildning i vård och omsorg om  personer med demenssjukdom utifrån det egna verksamhetsområdet.

Innehåll

Kunskap om demensvård och omsorg med inriktning på olika verksamheter. Utbildningen lämpar sig för all personal eftersom det finns fördjupnings delar för olika personal kategorier. Utbildningen ger också möjlighet att gå in i en digital verktygslåda där det finns tips som kan vara till nytta i den egna verksamheten.

Upplägg

Webbaserad kostnadsfri utbildningen. Kräver tillgång till dator och att en inloggning skapas. Utbildningen finns på Svenskt Demenscentrums hemsida www.demenscentrum.se. Utbildningen är självinstruerande och kan därför utföras enskilt. Efter avslutad utbildning kan deltagaren skriva ut ett diplom som uppvisas för arbetsgivaren/uppdragsgivaren.

Intervall

Utbildningen genomförs årligen.

Självstudier
Individuellt ansvar.

Syfte

Öka kunskapen om äldre och läkemedel.

Innehåll

Utbildningen utgår från patientfall. Utbildningen består av fristående delar där AT-läkaren (Sjuksköterskan) själv väljer startplats.

Upplägg

Webbaserad kostnadsfri utbildning. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen i samråd med Läkemedelsverket, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkarsällskapet samt Sveriges kommuner och Landsting. www.kunskapsguiden.se

Webbutbildning. Självstudier 3- 4 tim. Individuellt ansvar.

Syfte

Förstå och kunna bemöta olika Beteendemässiga och Psykiska Symtom,  BPSD symtom som kan uppkomma vid demenssjukdom.

Innehåll

Kunskap om olika symtom vid demenssjukdomar.

Upplägg

Webbaserad kostnadsfri utbildning. Utbildningen är framtagen av BPSD registret och finns på deras hemsida. www.bpsd.se

Ingen utbildning finns utarbetad ännu.

Syfte

Ge kunskap om skillnaden mellan personens tidigare funktionshinder och en ev utveckling av demenssjukdom.

Innehåll

Upptäckt av ev demenssjukdom hos  personer med utvecklingsstörning. Ärende gång vid utredning. Instrument för bedömning (”Tidiga tecken”) och strategier för bemötande.
Tidiga tecken

Upplägg

Inget koncept. Bör utarbetas inom funktionshinder området