Utbildningsmodell2019-03-04T13:42:01+00:00
utbildningsmodell

Nivå VETA

Vi som träffar personer med demenssjukdom ibland. T.ex.
Hårvård, Vaktmästare, Städare Taxichaufförer, Reception m.fl.

 

Självstudie, 3-4 timmar. Individuellt ansvar.

Syfte

Få en grundläggande kunskap om demenssjukdom och hur den kan yttra sig. Underlätta den vardagliga kontakten med demenssjuka personer.

Innehåll

Grundläggande kunskap om demenssjukdomar och förhållningssätt.

Upplägg

Webbaserad kostnadsfri utbildningen. Kräver tillgång till dator och att en inloggning skapas. Utbildningen finns på Svenskt Demenscentrums hemsida. Utbildningen är självinstruerande och kan därför utföras enskilt. Efter avslutad utbildning kan deltagaren skriva ut ett diplom som uppvisas för arbetsgivaren/uppdragsgivaren.

Demens ABC

Intervall

Utbildningen genomförs årligen.

Nivå KUNNA

Vi som arbetar på vårdcentral/sjukhus, i särskild boende enligt SoL, LSS och hemvård T.ex.
Undersköterska, Sjuksköterska, Läkare, Biståndshandläggare, Arbetsterapeut m.fl.

Självstudie
3-4 timmar per utbildning.  Individuellt ansvar.

Utbildningar i Demens ABC Plus

Primärvård

Biståndshandläggare
Hemtjänst

Särskilt boende

(Anhöriga hösten 2014)

(Sjukhus 2014)

 

Syfte

Få en basutbildning i vård och omsorg om  personer med demenssjukdom utifrån det egna verksamhetsområdet.

Innehåll

Kunskap om demensvård och omsorg med inriktning på olika verksamheter. Utbildningen lämpar sig för all personal eftersom det finns fördjupnings delar för olika personal kategorier. Utbildningen ger också möjlighet att gå in i en digital verktygslåda där det finns tips som kan vara till nytta i den egna verksamheten.

Upplägg

Webbaserad kostnadsfri utbildningen. Kräver tillgång till dator och att en inloggning skapas. Utbildningen finns på Svenskt Demenscentrums hemsida www.demenscentrum.se. Utbildningen är självinstruerande och kan därför utföras enskilt. Efter avslutad utbildning kan deltagaren skriva ut ett diplom som uppvisas för arbetsgivaren/uppdragsgivaren.

Intervall

Utbildningen genomförs årligen.

Självstudier
Individuellt ansvar.

Syfte

Öka kunskapen om äldre och läkemedel.

Innehåll

Utbildningen utgår från patientfall. Utbildningen består av fristående delar där AT-läkaren (Sjuksköterskan) själv väljer startplats.

Upplägg

Webbaserad kostnadsfri utbildning. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen i samråd med Läkemedelsverket, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkarsällskapet samt Sveriges kommuner och Landsting. www.kunskapsguiden.se

Webbutbildning. Självstudier 3- 4 tim. Individuellt ansvar.

Syfte

Förstå och kunna bemöta olika Beteendemässiga och Psykiska Symtom,  BPSD symtom som kan uppkomma vid demenssjukdom.

Innehåll

Kunskap om olika symtom vid demenssjukdomar.

Upplägg

Webbaserad kostnadsfri utbildning. Utbildningen är framtagen av BPSD registret och finns på deras hemsida. www.bpsd.se

Ingen utbildning finns utarbetad ännu.

Syfte

Ge kunskap om skillnaden mellan personens tidigare funktionshinder och en ev utveckling av demenssjukdom.

Innehåll

Upptäckt av ev demenssjukdom hos  personer med utvecklingsstörning. Ärende gång vid utredning. Instrument för bedömning (”Tidiga tecken”) och strategier för bemötande.
Tidiga tecken

Upplägg

Inget koncept. Bör utarbetas inom funktionshinder området

Nivå GÖRA

Vi som arbetar i verksamheter specifikt riktade till personer med demenssjukdom samt inom hemvård T.ex.
Undersköterska, Sjuksköterska, Läkare, Arbetsterapeut, Sjukgymnast m.fl.

Självstudie 3-4 timmar per utbildning.  Individuellt ansvar Demens ABC Plus Primärvård Biståndshandläggare Hemtjänst Särskilt boende Anhöriga Sjukhus  (Kommer 2015)

Syfte

Få en basutbildning i vård och omsorg om personer med demenssjukdom utifrån det egna verksamhetsområdet.

Innehåll

Kunskap om demensvård och omsorg med inriktning på olika verksamheter. Utbildningen lämpar sig för all personal eftersom det finns fördjupnings delar för olika personal kategorier. Utbildningen ger också möjlighet att gå in i en digital verktygslåda där det finns tips som kan vara till nytta i den egna verksamheten.

Upplägg

Webbaserad kostnadsfri utbildningen. Kräver tillgång till dator och att en inloggning skapas. Utbildningen finns på Svenskt Demenscentrums hemsida www.demenscentrum.se. Utbildningen är självinstruerande och kan därför utföras enskilt. Efter avslutad utbildning kan deltagaren skriva ut ett diplom som uppvisas för arbetsgivaren/uppdragsgivaren.

Intervall

Utbildningen genomförs årligen.

Webbutbildning. Självstudier 3- 4 tim. Individuellt ansvar.

Syfte

Förstå och kunna bemöta olika Beteendemässiga och Psykiska Symtom, BPSD symtom,  som kan uppkomma vid demenssjukdom.

Innehåll

Kunskap om olika symtom vid demenssjukdom.

Upplägg

Webbaserad kostnadsfri utbildning. Utbildningen är framtagen av BPSD registret och finns på deras hemsida. www.bpsd.se

Syfte

Ge kunskap om skillnaden mellan personens tidigare funktionshinder och en ev utveckling av demenssjukdom.

Innehåll

Upptäckt och bemötande av personer med psykiska funktionshinder. Ärende gång vid utredning. Instrument för bedömning och strategier för bemötande. ”Tidiga tecken”

Upplägg

Inget koncept Bör utarbetas inom funktionshinder området

2 halvdagar eller 1 heldag Ansvar kommunal nivå

Syfte

Förstå och kunna bemöta olika Beteendemässiga och Psykiska Symtom, BPSD symtom, som kan uppkomma vid demenssjukdom. Kunna delta i olika bedömningar och skattningar av personer med demenssjukdom.

Innehåll

Kunskap om olika demenssjukdomar och symtom vid demenssjukdom och hur man på ett strukturerat sätt kan arbeta för att minska dess konsekvenser. Kunskap om hur olika skattnings skalor används. BPSD registret

Upplägg

Certifierade BPSD utbildare ger en dags eller två halvdagars utbildning enligt det koncept som BPSD administratörerna erbjuds. Sjuksköterskor och Arbetsterapeuter utbildar i användning av skattningsskalor.

10 tillfällen om ca 1 – 1,5 timmar under 1 år. Ansvar kommunal nivå.

Syfte

All personal ska få en möjlighet att reflektera över sin kunskap i personcentrerad omvårdnad. Från teori till praktiskt arbete.

Innehåll

Bygger på de åtgärder som rekommenderas i de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. ”Vad kan du som vårdar och ger omsorg till personer med demenssjukdom göra för att vården och omsorgen ska bli mer personcentrerad?

Upplägg

Bedrivs som studiecirkel med ca 10 sammankomster/år. Samtalsledarare ansvarar tillsammans med chef för genomförande och organisation. Utgår från boken – Guiden till nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Teamutbildning 1 dag /år. Ansvar kommunal/regional nivå.

Syfte

Ta tillvara på de erfarenheter som framkommit under omvårdnad steg 1. Utveckla teamet i att ge personcentrerad vård och omvårdnad. Vad kan teamet som vårdar och ger omsorg till personer med demenssjukdom göra för att vården och omsorgen ska bli mer personcentrerad?

Innehåll

Aktuell forskning inom demensområdet. Teambildning. Fallbeskrivningar utifrån teamets egen verksamhet.

Upplägg

Föreläsning, workshops, teamets roller. Gemensamt för hela teamet oavsett yrke.

En dag. Uppföljning enlig lokal rutin. Kommunal/regional nivå.

Syfte

Deltagarna ska få kunskap om vilka mekanismer som utlöser en utåtagerande/hotfull situation vid nära omvårdnad, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan undvika dessa situationer.

Innehåll

Teoretiska och praktisk kunskaper i självskydd. Öka säkerheten, tryggheten och att lättare lösa eventuella hotfulla situationer vid nära omvårdnad och förflyttning.

Upplägg

Påbyggnadsutbildning av allmän förflyttningsteknik. Kan ges av egna personal som tidigare fått speciell utbildning i ämnet. Alternativt köpa hela utbildningen. Båda utbildningarna kan köpas av Durewall institutet www.durewall.se eller Modern arbetsteknik www.modernarbetsteknik.se.  Se även Modern arbetstekniks utbildningsmaterial: SjälvskyddskunskapDemens_13_05.

Syfte

Ge kunskap till undersköterskor i att arbeta med strategier i vardagen där skydds och begränsnings åtgärder, larm, kognitiva hjälpmedel och bostadsanpassning kan ingå.

Innehåll

Teknik och strategier i vardagen. Lagstiftning och rutiner.

Upplägg

Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster och Sjuksköterskor samlar arbetsgruppen för utbildningstillfällen. Rekommendation om att använda “Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar”. Kostnadsfri webbutbildning som finns på demenscentrum.se/Nollvision

Beroende av upplägg. Halvdag återkommande årligen Kommunal nivå.

Syfte

Ge kunskap till undersköterskor i att genomföra träning och aktivitet i vardagen som syftar till ökat/bibehållet välbefinnande och fysisk styrka.

Innehåll

Kunskap om vardagsaktiviteter och i att användanda av HIFE

Upplägg

Sjukgymnaster utbildar baspersonal i att utföra instruktioner enligt HIFE modellen. Arbetsterapeuter utbildar baspersonal i omsätta fysisk träning i vardaglig aktivitet.

Nivå DRIVA

Vi som arbetar i verksamheter specifikt riktade till personer med demenssjukdom samt på vårdcentraler eller sjukhus och vill ta ett ökat ansvar för att driva demensvården framåt T.ex.
Undersköterska, Sjuksköterska, Arbetsterapeut, Läkare, Sjukgymnast, Kurator, Enhetschef m.fl.

Teamutbildning 1 dag /år. Ansvar kommunal/regional nivå.

Syfte

Ta tillvara på de erfarenheter som framkommit under omvårdnad steg 1. Utveckla teamet i att ge personcentrerad vård och omvårdnad. Vad kan teamet som vårdar och ger omsorg till personer med demenssjukdom göra för att vården och omsorgen ska bli mer personcentrerad?

Innehåll

Aktuell forskning inom demensområdet. Teambildning. Fallbeskrivningar utifrån teamets egen verksamhet.

Upplägg

Föreläsning, workshops, teamets roller. Gemensamt för hela teamet oavsett yrke.

2 dagar. Kommunal och regional nivå.

Syfte

Utbilda undersköterskor som ansvara för arbetet enlig BPSD registrets modell.

Innehåll

Demenssjukdomar, symtom vid demenssjukdom, NPI-skattning, åtgärder vid BPSD-symtom, användning av BPSD- registret och information om kvalitetsregister och dess betydelse. Kunskap om förändringsarbete.

Upplägg

Två dagars utbildning som ges av certifierade BPSD-utbildare. www.bpsd.se

Administratörsutbildning 2 dagar. (Ev plus 2) Utbildning till certifierad utbildare 3 dag. Totalt 5 eller 7 dagar. Nationell nivå genom BPSD- registret. Ev Samordning i regionen

Syfte

Utbilda personer till ”certifierade BPSD utbildare” vilka i sin tur kan utbilda BPSD administratörer.

Innehåll

Fördjupad kunskap inom demenssjukdomar, symtom vid demenssjukdom, NPI-skattning, åtgärder vid BPSD-symtom, användning av BPSD- registret och information om kvalitetsregister och dess betydelse. Kunskap om förändringsarbete. Samt att var ledare och utbildare för grupper.

Upplägg

Ha väl dokumenterad kunskap inom olika delar av demensvården. Helst leg sjuksköterska eller arbetsterapeut. Genomgått utbildning till BPSD administratör som genomförts av BPSD registrets egna utbildare. Tre dagars utbildning till ”certifierad BPSD utbildare” genom BPSD- registrets utbildningar www.bpsd.se

Samtalsledarare ½ dag. Kommunal och regional nivå.

Syfte

Ge redskap för att vara samtalsledare i grupper ”personcentrerad omvårdnad steg 1”. Studiecirkel enligt Demens ABC och handledningen ”Guiden”

Innehåll

Olika metoder för att kunna leda grupper. Teknisk information om webb utbildningen ”Demens ABC” på Svenskt Demenscentrums hemsida. Läs mer i Handledning för samtalsledare.

Upplägg

Halvdag utbildning enligt pilotmodell i projektet ”Utbildning, Uppföljning och Utveckling av demensvården i Örebro län”

Handledare, högskolepoäng.

Syfte

Utbilda personer som kan ge handledning genom daglig närvaro i ett utbildande och stödjande perspektiv med focus på personal inom omvårdnad av personer med demenssjukdom.

Innehåll

Handledning i omvårdnad. Pedagogisk ledarskapsutbildning som syftar till att den studerande skall utveckla den professionella och personliga kompetens som krävs för att kunna ge handledning i omvårdnad såväl i grupp som individuellt. Handledningens yttersta mål att säkerställa och vidareutveckla kvaliteten i omvårdnaden.

Upplägg

Sök utbildningen på olika  univeristet och högskolor.

Beroende på upplägg av utbildning!

Syfte

Utbilda personer  inom vård och omsorg som kan vara sammanhållande och stödjande för anhöriga i den lokala verksamheten. (vårdavdelning, hemtjänstgrupp eller dagverksamhet)

Innehåll

Finna ännu inte något utbildningsprogram men “Etikportalen” kan vara ett redskap.

Upplägg

Beroende på utbildning.

Syfte

Utbilda undersköterskor till spetskompetens i demensvård. Dessa ska fungera som metod och teamledare inom sina olika enheter. Utbildningen ska ses som en möjlighet till karriärväg inom demensvården men fortfarande ge möjlighet till att bibehålla den direkta kontakten med  personer som har demenssjukdom eller kognitiv svikt.

Innehåll

Kursplanen varierar, det finns idag ingen standard för vad den ska innehålla. I Örebro läns utbildningsmodell finns flera olika utbildningar som bör ingå i en regional YH utbildning för undersköterskor inom demensvård.

Upplägg

Heltids eller deltids studier under ett eller 2 år. Beroende på kursplan.

Undersköterska

Syfte

Utbilda undersköterskor till spetskompetens inom demensvård. Dessa ska fungera som metod och teamledare inom sina olika enheter. Utbildningen ska ses som en möjlig karriärväg inom demensvården men fortfarande ge möjlighet till att bibehålla den direkta kontakten med  personer som har demenssjukdom eller kognitiv svikt.

Innehåll

T ex ”Specialisering i demensvård för undersköterskor”. Utbildningen utgår från den palliativa vårdfilosofin.

Upplägg

Samverkan mellan Silviahemmet och Sophiahemmet. Ett nätbaserat utbildningsprogram. 60 hp grundnivå, uppdragsutbildning på halvfart.

Sjuksköterska

Syfte

Utbilda sjuksköterskor i fördjupade kunskaper inom området demenssjukdomar, utredning, vård och omsorg samt palliativ vård vid demenssjukdom. Sjuksköterskorna ska efter utbildningen fungera som ”demenssjuksköterska” med olika uppdrag inom både kommun och landsting.

Innehåll

Utbildningen har ett tydligt omvårdnadsperspektiv och utgår från den palliativa vårdfilosofin som baseras på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete och stöd till närstående. Omvårdnadsvetenskap med inriktning på omvårdnad. Palliativ vårdfilosofi inom demensvård. Personcentrerad omvårdnad vid BPSD. Etik och värdegrund vid demensvård

Upplägg

Utbildningen bygger på ett samarbete mellan Silviahemmet och Sophiahemmet  Efter fyra godkända kurser (30 hp) utges titeln Silviasjuksköterska. Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård erhålls vid Sophiahemmet Högskola då alla sju kurserna (60 hp) är genomförda och godkända. Studietakt, halvfart. Studieform: Distans, en introduktionsdag och en examinationsdag vid Sophiahemmet Högskola.

Läkare

Syfte

Utbilda läkare med fördjupade kunskaper om demenssjukdomar och handläggningen i processen samt främja förändrings- och utvecklingsarbetet inom demensområdet.

Innehåll

Föreslagen utbildning belyser forskning, bästa praxis och förmedlar redskap för att möta personer med demenssjukdom på ett professionellt sätt oavsett om det är i tidig eller sen sjukdomsfas.

Upplägg

Utbildningen har tagits fram i ett samarbete mellan KI (Karolinska institutet) och Silviahemmet. Efter examen erbjuds läkaren titeln Silvialäkare. Högskolepoäng: 60. Studieform: Distansföreläsningar via internetbaserad lärplattform. Silviahemmet Sophiahemmet

Paramedicinare

Syfte

Utbilda arbetsterapeuter, sjukgymnaster och kuratorer i fördjupade kunskaper om demenssjukdomar och handläggningen i processen samt främja förändrings- och utvecklingsarbetet inom demensområdet.

Innehåll

Upplägg

Ännu ingen kursplan Silviahemmet Sophiahemmet

Syfte

Tillgodose det ökade behovet av läkare med geriatrisk kompetens och specialisering inom området demens.

Innehåll

 

Upplägg

Läkemedel vid Demenssjukdom och BPSD.

Syfte

Behov av ökade kunskaper om de läkemedel som används inom vården av personer med demenssjukdom, hur läkemedlen fungerar tillsammans med annan medicinering hos äldre personer samt kunskap om utvärdering av dess effekter.

Innehåll

Utbildningsmodell för regionen saknas    

Metoder/Interventioner

Syfte

God omvårdande vid demenssjukdom kräver att den som vårdar har redskap och kunskap att ge gott bemötande och trygghet i alla de situationer som den demenssjuke kan befinna sig i. Följande metoder är exempel på olika tekniker och förhållningssätt som kan användas.

Validation

Innehåll

Validation är en personcentrerad kommunikationsmetod, som främst används för desorienterade personer (personer med Alzheimers sjukdom). Det handlar om att gå in i personens värld och i varje möte känna av vad som är lämpligt att säga och göra, för att med tillit och empati skapa en förtroendefull relation och på så sätt stärka självkänslan och säkerheten hos personer med demenssjukdom.

Upplägg

En introduktionsdag. Sedan 10 dagar under ett år. Mellan dessa dagar har den studerande uppgifter att utföra inför varje ny studiedag. Utbildningen VF/Validation® arrangeras av Karlskoga kommun.  Karlskoga har ett flertal undersköterskor som arbetar utifrån metoden. Länk till kursen.

Reminiscens

Innehåll

Reminiscens definieras som en hjälp att komma i kontakt med tidigare upplevelser, speciellt upplevelser som har varit betydelsefulla för individen. Det är viktigt att respektera personens egen historia, såsom hon själv vill berätta den. Reminiscens handlar inte om att gräva fram obearbetade upplevelser från uppväxtåren.
– Reminiscens kan ha en terapeutisk effekt men är ingen terapi Länk till kursen.

Upplägg

Utbildningsprogram för länet saknas.

Massage/beröring

Innehåll

Mjukmassage, även kallad taktil massage, är mjuk men fast massage av huden. Syftet är att skapa en trygg situation för den sjuka människan. Massagen görs efter ett strukturerat mönster, allt för att personen så småningom ska känna igen den varma handen och rörelserna. Länk till kursen.

Upplägg

Utbildningsprogram för länet saknas.

Beroende på upplägg.

Syfte

Fördjupade kunskaper om lösningar vid kognitiva problem hos personer med demenssjukdom.

Innehåll

Strategier, miljö, pedagogik och teknik. Innefattar att kunna förmedla kunskap till personer med demenssjukdom, anhöriga och annan personal.

Upplägg

Utbildningsdag planerad

1/2 dag år

Syfte

Fördjupade kunskaper i metoder som ger personer med demenssjukdom möjlighet till ökad rörelse och aktivitet.

Innehåll

Kunskap om The HIFE Program (the High-Intensity Functional Exercise Program) Utarbetat på Umeå universitet.  Kunskap om vardagsaktiviter och hur de ska utformas för att anpassas utifrån den demenssjukes funktionsnivå. Kunskap i att handleda övrig personal angående rörelse och aktivitet.

Upplägg

Utbildningsdag planerad 

KVALITETS- OCH STYRFUNKTIONER

Verksamhetschefer
Medicinskt ansvariga sjuksköterskor
Medicinskt ansvariga för rehabilitering

Självstudie, 3-4 timmar. Individuellt ansvar.

Syfte

Få en grundläggande kunskap om demenssjukdomar och hur de kan yttra sig.

Innehåll

Grundläggande kunskap om demenssjukdomar och förhållningssätt utifrån olika verksamheter.

Upplägg

Webbaserad kostnadsfri utbildningen. Kräver tillgång till dator och att en inloggning skapas. Utbildningen finns på Svenskt Demenscentrums hemsida. Utbildningen är självinstruerande och kan därför utföras enskilt. Efter avslutad utbildning kan deltagaren skriva ut ett diplom som uppvisas för arbetsgivaren/uppdragsgivaren.
Demens ABC

Intervall

Utbildningen genomförs årligen.

Webbutbildning. Självstudier 3- 4 tim. Individuellt ansvar.

Syfte

Förstå och kunna bemöta olika symtom som kan uppkomma vid demenssjukdom.

Innehåll

Kunskap om olika symtom vid demenssjukdom.

Upplägg

Webbaserad kostnadsfri utbildning. Utbildningen är framtagen av BPSD registret och finns på deras hemsida. www.bpsd.se

Självstudie
3-4 timmar per modul

Utbildningar i Demens ABC plus

Primärvård
Biståndshandläggare
Hemtjänst

Särskilt boende

Anhöriga

Sjukhus (2015)

 

Syfte

Få en basutbildning i vård och omsorg om personer med demenssjukdom utifrån det egna verksamhetsområdet.

Innehåll

Kunskap om demensvård och omsorg med inriktning på olika verksamheter. Utbildningen lämpar sig för all personal eftersom det finns fördjupnings delar för olika personal kategorier. Utbildningen ger också möjlighet att gå in i en digital verktygslåda där det finns tips som kan vara till nytta i den egna verksamheten.

Upplägg

Webbaserad kostnadsfri utbildningen. Kräver tillgång till dator och att en inloggning skapas. Utbildningen finns på Svenskt Demenscentrums hemsida www.demenscentrum.se. Utbildningen är självinstruerande och kan därför utföras enskilt. Efter avslutad utbildning kan deltagaren skriva ut ett diplom som uppvisas för arbetsgivaren/uppdragsgivaren.

Intervall

Utbildningen genomförs årligen.

2 halvdagar eller 1 heldag
Ansvar kommunal nivå

Syfte

Förstå och kunna bemöta olika symtom som kan uppkomma vid demenssjukdom.

Innehåll

Kunskap om olika demenssjukdomar och symtom vid demenssjukdom och hur man på ett strukturerat sätt kan arbeta för att minska dess konsekvenser.

BPSD registret

Upplägg

Certifierade BPSD utbildare ger en dags eller två halvdagars utbildning enligt det koncept som BPSD administratörerna erbjuds.